Podnikanie

Daňové priznanie Bratislava a niektoré z najčastejšie sa vyskytujúcich chýb

Ako už z názvu tohto článku vyplýva, daňové priznanie Bratislava sa stretáva s chybovosťou, ktorá v konečnom dôsledku môže znamenať nepríjemnosti pre samotného daňovníka, ale tiež pre daňový úrad. Chyby v rámci daňového priznania v Bratislava by sme mohli rozdeliť na formálne a vecné. Nutné je poznamenať, že ak príslušný úrad odhalí formálnu chybu v daňovom priznaní v Bratislave, nemusí automaticky aj uložiť pokutu a môže ju strpieť. Ak sa však jedná o chybu neakceptovateľnú, neraz prichádza na rad finančný postih, ktorého výška sa môže vyšplhať až na niekoľko tisíc eur.
šanony s doklay

Daňové priznanie Bratislava, formálne a vecné chyby

Formálne chyby v daňovom priznaní v Bratislave by sme teda mohli označiť za ľahšie delikty, neznamená to však, že ich daňový úrad zákonite akceptuje. Pozrime sa teda na tie najčastejšie sa vyskytujúce formálne chyby a medzi tie radíme napríklad neoznačenie druhu daňového priznania pomocou “x”. Pracovník úradu teda na prvý pohľad nevie, či subjekt podáva riadne, opravné alebo dodatočné priznanie. Ďalšou chybou je nevyznačenie identifikátora v hornej časti na každej strane tlačiva. Do tohto poľa patrí buď DIČ v prípade právnickej osoby, alebo rodné číslo pri fyzickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi. Daňovníci taktiež zabúdajú na vyplnenie kódu SK NACE, ktoré označuje príslušný druh ekonomickej činnosti. Domnievajú sa totižto, že toto pole vypĺňa daňový úrad. Ako pomerne častú formálnu chybu možno tiež uviesť nevyplnenie faktu, že subjekt nepoukazuje 2% zo svojich daní. eura

Naproti tomu pozná daňové priznanie v Bratislave i vecné chyby, medzi ktoré radíme napríklad použitie tlačiva z minulých období či neodovzdanie všetkých príloh. Neraz sa tiež zabúda na povinnosť podpísania jednotlivých dokumentov a nimi sú napríklad samotné daňové priznanie, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane alebo žiadosť o vrátenie daňového preplatku. Rovnako tak dochádza k nesprávnemu vyplneniu poistných súm pri zdravotnom a sociálnom poistení. Za pomerne závažnú chybu pri daňovom priznaní v Bratislave možno označiť nekorektné zaradenie príjmov podľa príslušných paragrafov zákona o dani z príjmov. Na tieto údaje následne ďalej nadväzujú rôzne odvodové povinnosti, v dôsledku čoho sa môžu chyby a s nimi spojené finančné ujmy kopiť.

Zverte sa do rúk odborníka, pre viac informácií kliknite na webovú stránku https://www.easystart.sk/.